Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 

Følgende almindelige leveringsbetingelser er gældende for leverancer af produkter fra Gearcentralen A/S – Micmotor A/S i det følgende betegnet “GCM”:

Disse Almindelige leveringsbetingelser skal være de eneste gældende vilkår for leverancen og er gensidigt bindende for GCM og køber. GCM er ikke bundet af sådanne af køber fremsatte vilkår, som er stridende mod disse Almindelige leveringsbetingelser, hvilket også gælder, selv om der ikke er fremsat speciel indsigelse mod sådanne vilkår.

 

1. Incoterms

Den seneste udgave af “Internationale regler for ensartet fortolkning af handelsklausulerne” (INCOTERMS) fra Det Internationale Handelskammer (ICC) skal gælde for begreberne benyttet i disse Almindelige leveringsbetingelser.

 

2. Ordrebekræftelse

Købstilbud, hvor der ikke af GCM er givet et sær-skilt salgstilbud, er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger fra GCM. Særskilt skriftligt tilbud samt proforma faktura skal accepteres indenfor den påførte frist for at være bindende for GCM.
For ordrer beregnes et håndteringstillæg på DKK 75,- som er indregnet i fragtprisen.

 

3. Leveringssted

Produkterne leveres ab fabrik. Fragt, forsikrings- og forsendelsesomkostninger betales af køber. I mangel af speciel instruktion vil produkterne blive afsendt på en af GCM valgt transportform.

 

4. Prisændringer

GCM forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af valutakursændringer, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller andre forhold, som GCM ikke er herre over.

 

5. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i prisen og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives køber ved omgående fragtfri returnering, i uskadt stand i overensstemmelse med GCMs anvisninger.

 

6. Risiko

Risikoen for produkterne overgår til køber ved leveringen. GCM har intet ansvar for skade eller tab, der måtte opstå under transporten. GCM tegner ikke transportforsikring for køber, medmindre dette er aftalt særskilt i det enkelte tilfælde.

 

7. Betalingsvilkår

Køber kan opnå betalingsfrist i det omfang, det fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato med 2% pr. påbegyndt måned. Morarente vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Køber er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregning for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af GCM.

 

8. Ejendomsforbehold

GCM forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet sted.

 

9. Leveringstidspunkt

GCM har intet ansvar for forsinkelse som følge af forhold, herunder bl.a. men ikke begrænset til strejke, lock-out, arbejdsnedlæggelse, transporthindringer og forsinkede leverancer fra leverandører, som GCM ikke med rimelighed kan siges at være herre over. I andre tilfælde er GCM alene ansvarlig i tilfælde af grov uagtsomhed.

 

10. Informationer

GCM har kun ansvar for fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, hvis køber ikke havde mulighed for at erkende disse ved tilstrækkelig omhu. Køber skal sikre sig, at ovennævnte er nyeste og opdaterede versioner. GCM har heller intet ansvar for eventuelle fejlfortolkninger af de oplysninger, der er indeholdt deri. Skriftligt materiale og tegninger, som er udleveret til køber, men som ikke er beregnet til offentliggørelse, må køber ikke videregive til tredje-mand. Sikkerhedsforskrifter oplyst af GCM til køber, skal køber videregive til sin køber på en sådan måde, at bruger bliver opmærksom på forskrifterne. Forslag, rådgivning og anden service, udover hvad der er indeholdt i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, anvendes af køber på købers eget ansvar.

 

11. Ændringer

GCM forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden at ændre aftalte tekniske specifikationer.

 

12. Vederlagsfri reparation

Indenfor en tidsfrist på 12 måneder beregnet fra den dato varen er leveret, forpligter GCM sig til efter eget valg at reparere eller udskifte sådanne produkter, som efter GCM’s undersøgelser viser sig at være mangelfulde pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, købers omkostninger ved demontering og nymontering erstattes ikke.
Konstateres mangler ved et produkt indenfor ovennævnte tidsfrist, fremsendes det forsikret og fragtfri til GCM, vedlagt en følgeseddel med angivelse af årsagen til fremsendelsen. Produktet skal fremsendes uden påmonterede dele. GCM returnerer; det istandsatte produkt og overtager udskiftede dele. Returneringen betales af GCM, som også vælger returneringsformen.
Erstatningskrav er i alle tilfælde udelukket, herudover har GCM ikke videregående forpligtelser.

 

13. Produktansvar

GCM er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af GCM. GCM er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. GCM er heller ikke ansvarlig for skader på ting, der er fremstillet af køber, eller på ting, hvori disse indgår. I øvrigt er GCM kun ansvarlig for skade på fast ejendom, og løsøre på samme betingelser som for personskade. GCM’s samlede ansvar for personskade såvel som for skade på fast ejendom og løsøre er i alle tilfælde begrænset til et beløb, der svarer til 10 gange den salgspris, som GCM modtog fra køber for det enkelte produkt, som har forvoldt skade.
I den udstrækning GCM måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde GCM skadesløs i samme omfang som GCM’s ansvar er begrænset i henhold til disse Almindelige leveringsbetingelser.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne, om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underette den anden herom.
Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod GCM på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produkterne.

 

14. Følgeskader

GCM har intet ansvar for nogen former for direkte eller indirekte skader eller tab, som måtte være følgen af mangler ved og/eller forsinket levering af produkterne, eller som måtte opstå i forbindelse med produktansvar, uanset årsagen til manglen, forsinkelsen eller defekten.

 

15. Reklamationer

Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering, eller vedrørende produktansvar skal straks skriftligt fremsættes hhv. videregives af køber til GCM.

 

16. Returnering

Returnering kan kun finde sted efter aftale med GCM i hvert enkelt tilfælde, og returnering vil kun være mulig for kurante produkter i ubeskadiget originalemballage, for hvilke fakturanummer opgives. Returnering skal ske for købers regning og risiko. For sådanne returnerede produkter beregnes et administrationsfradrag i prisen fastsat af GCM.

 

17. Rettigheder til software

Såfremt produkterne helt eller delvis består af software, erhverver køber alene en software licens i form af brugsret til softwaren. Køber erhverver hverken ejendomsret eller andre former for rettigheder til softwaren.

 

18. Tvistigheder

Dansk ret er gældende for leverancer af produkterne, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed. GCM har ret til at bestemme, hvorvidt tvister af enhver art, som måtte opstå i forbindelse med leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift, eller ved domstol. I tilfælde af at GCM vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske i henhold til voldgiftsreglerne fastsat af Det Internationale Handelskammer (ICC).
Processprog skal være dansk.
Såfremt GCM vælger retslig afgørelse, skal sagen efter GCM’s valg behandles ved GCM’s eller købers værneting.
Skulle enkelte bestemmelser i disse Almindelige leveringsbetingelser helt eller delvis være ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

 

 

Pin It on Pinterest